Thursday, October 11, 2012

Berolinahaus

Berolinahaus (Berolina House) by Peter Behrens, Alexanderplatz, Berlin
Berolinahaus (Berolina House) by Peter Behrens
Alexanderplatz
Berlin, September 2011

See also: Völkerfreundschaft - Urania-Weltzeituhr - Haus des Lehrers - Alexanderhaus

No comments: